आजको फलफूल तथा तरकारीको बजार मूल्य

काठमाडौँ, ११ असार, २०७६, कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तोकेको आज मिति २०७६ असार ११ गतेको फलफूल तथा […]

पुरा पढ्नुहोस्

आजको फलफूल तथा तरकारीको बजार मूल्य

काठमाडौँ, ३१ जेठ, कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तोकेको आज मिति २०७६ जेठ ३१ गतेको फलफूल तथा तरकारीको […]

पुरा पढ्नुहोस्

आजको फलफूल तथा तरकारीको बजार मूल्य

काठमाडौँ, २३ वैशाख, कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तोकेको मिति २०७६ वैशाख २३ गतेको फलफूल तथा तरकारीको होलसेल […]

पुरा पढ्नुहोस्

आजको फलफूल तथा तरकारीको बजार मूल्य

काठमाडौँ, ४ वैशाख, २०७६ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तोकेको आज मिति २०७६ वैशाख ४ गतेको फलफूल […]

पुरा पढ्नुहोस्

आजको फलफूल तथा तरकारीको बजार मूल्य

काठमाडौँ, ९ चैत, कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तोकेको आज मिति २०७५ चैत ९ गतेको फलफूल तथा तरकारीको […]

पुरा पढ्नुहोस्

आजको फलफूल तथा तरकारीको बजार मूल्य

काठमाडौँ, ४ चैत, कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तोकेको आज मिति २०७५ चैत ४ गतेको फलफूल तथा तरकारीको […]

पुरा पढ्नुहोस्

आजको फलफूल तथा तरकारीको बजार मूल्य

काठमाडौँ, ३ चैत, कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तोकेको आज मिति २०७५ चैत ३ गतेको फलफूल तथा तरकारीको […]

पुरा पढ्नुहोस्

आजको फलफूल तथा तरकारीको बजार मूल्य

काठमाडौँ, ३० फागुन, कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तोकेको आज मिति २०७५ फागुन ३० गतेको फलफूल तथा तरकारीको […]

पुरा पढ्नुहोस्

आजको फलफूल तथा तरकारीको बजार मूल्य

काठमाडौँ, २८ फागुन, कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तोकेको आज मिति २०७५ फागुन २८ गतेको फलफूल तथा तरकारीको […]

पुरा पढ्नुहोस्

आजको फलफूल तथा तरकारीको बजार मूल्य

काठमाडौँ, २२ फागुन, कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तोकेको आज मिति २०७५ फागुन २२ गतेको फलफूल तथा तरकारीको […]

पुरा पढ्नुहोस्